Еко Плам Продукт -Производствено оборудване за пелети, производство и доставка на матрици за пелети

Хамали Атила - хамали и хамалски услуги и преместване на дома и офиса а и hamali. Изгодни цени на хамалски услуги при високо качество.

Certified Reference Materials (CRM) ,Pharmaceutical Analytical Standards and Custom-made calibration standards.

Производствено оборудване за пелети

ecoplam За превръщане на биомасата в краен продукт пелети, са необходими набор от машини и съоръжения. Техният брой и разположение в технологична линия се определя в зависимост от планираната изходна суровина (материал) който ще се използва.

Един от най-рационалните и високоефективни методи за пълноценно оползотворяване на отпадъчната биомаса е преобразуването и чрез пресоване в пелети и превръщането им в енергиен източник. Поради непрекъснатата консумация и нарастване цените на енергоизточниците, в началото на 90-те години биомасата предизвиква съществен интерес в глобален мащаб като енергиен източник. Неутралният характер на биомасата по отношение на съдържанието на въглерод, както и относително равномерното географско разпределение на суровините и потенциално атрактивните цени, превръщат биомасата в предпочитан енергиен източник във все повече домакинства и промишлени предприятия.

В страната ни най-често използваните суровини за производството на пелети от биомаса, са съпътстващите основното производство технологични отпадъци от дървопреработващата и мебелната промишленост (изрезки, стърготини, трици), и в по-малка степен селскостопански отпадъци като слама, люспи, отпадъци при кастрене и т.н. Вторично получените продукти са с доказано по-висока калоричност и по-добра характеристика по отношение на КПД, пепел, отделяни емисии при изгаряне и не на последно място, по-ефективната им логистика. Биомасата е единствения възобновяем енергиен източник, който пряко се конкурира с изкопаемите горива, за това и развитието на иновациите, технологиите и системите за изгаряне, непрекъснато допринасят за увеличаване дела на електро и топлоенергията генерирана от биомаса в съответствие с европейските, глобалните стратегии и екологични политики.